Regulamin

Regulamin serwisu GastroPraca.pl

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu gastropraca.pl

DEFINICJE

 1. Serwis gastropraca.pl – serwis ogłoszeniowy osób szukających pracy w gastronomii i właścicieli lokalów poszukujących osób do pracy.
 2. Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem.
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w Serwisie.
 5. Login – nazwa ogłoszeniodawcy wybrana w trakcie rejestracji w Serwisie.
 6. Ogłoszenie – oferta osoby fizycznej lub firmy, dotycząca usług nauczania.
 7. Konto – miejsce w serwisie przyporządkowane danemu ogłoszeniodawcy, w którym może on zarządzać swoimi ogłoszeniami.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikami serwisu, bez angażowania w nie Administratora.
 4. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź na własny użytek, w szczególności wykorzystywanie ich do celu związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną – jest zabronione.
 5. Dane kontaktowe podawane przez Ogłoszeniodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych Ogłoszeniodawców do innych celów (np. do celów reklamowychjest zabronione.
 6. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.
 7. Serwis służy wyłącznie dodawaniu ogłoszeń związanych z pośrednictwem pracy w lokalach gastronomicznych. Każde inne ogłoszenie będą natychmiastowo usuwane.
 8. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne poszukujące pracy lub właściciele lokali gastronomicznych poszukujące pracowników.

REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
 3. Jeden Ogłoszeniodawca może zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego ogłoszeniodawcy, lub konta, z którego korzysta wiele osób, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte, a dostęp do serwisu może zostać zablokowany na stałe lub tymczasowo.
 4. Login użytkownika jest widoczny w adresie jego profilu i wszystkich jego ogłoszeń.
 5. Login użytkownika, na jego prośbę, może zostać zmieniony przez Administratora serwisu.
 6. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.
 7. Korzystając z Serwisu Ogłoszeniodawca poprzez dodanie danych w profilu i ogłoszeniach dobrowolnie zgadza się na ich publiczne wyświetlanie.
 8. Ogłoszeniodawca poprzez dobrowolne dodanie zdjęcia do profilu automatycznie wyraża zgodę na publiczne ujawnianie jego wizerunku.
 9. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą. Wszystkie dane podane w profilu przez Ogłoszeniodawcę muszą być zgodne z prawdą.
 10. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz dodawania danych wrażliwych, w szczególności w treści ogłoszeń, opinii i w zakładce „o mnie”. Poprzez dane wrażliwe rozumie się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia tych danych.
 11. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Ogłoszeniodawców, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ukrywania, edycji lub usunięcia danych, a w przypadku nagminnego łamania regulaminu do terminowej lub stałej dezaktywacji konta.
 12. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w Serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora.
 13. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.

DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Pełną odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi Ogłoszeniodawca.
 2. Ogłoszeniodawcę obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych stron.
 3. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami językowymi, z użyciem odpowiednich znaków diakrytycznych i bez nagminnego używania wielkich liter, gdy nie wymaga tego ich pisownia.
 4. Ogłoszenie należy dodać do odpowiedniej kategorii.
 5. Ogłoszenie lub konto może być zmienione bądź usunięte przez Ogłoszeniodawcę w każdej chwili poprzez jego profil. W przypadku braku dostępu do konta w serwisie, Administracja na prośbę Ogłoszeniodawcy ma prawo do edycji lub usunięcia konta bądź ogłoszenia.
 6. Ogłoszenia i dane kontaktowe (tylko te, które zostały podane do publicznego wglądu) Ogłoszeniodawców mogą być publikowane w serwisach partnerskich na zasadach określonych w umowie partnerskiej zawartej w celu promocji ogłoszeń.

USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT, OGŁOSZENIA UKRYTE

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo, a także dezaktywacji lub usuwania kont, na które Użytkownik nie zalogował się od co najmniej 12 miesięcy.. Usunięcie konta lub ogłoszenia wiąże się z otrzymaniem powiadomienia na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika.
 2. Konta Użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po uprzednim kontakcie z Administracją.
 3. Użytkownik może samodzielnie ukryć swoje ogłoszenie, dzięki temu nie będzie ono widoczne w serwisie. Podczas używania funkcji ukrycia ogłoszenia punkty wyróżnienia zmniejszają się zgodnie z zasadami, czyli włączenie funkcji ukrywania ogłoszenia nie ma wpływu na wyróżnienie. Ukrycie ogłoszenia nie powoduje usunięcia go i można je ponownie przywrócić i publicznie wyświetlić.

DODAWANIE OPINII

 1. Zarejestrowani Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.
 2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o Ogłoszeniodawcach bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 3. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym Ogłoszeniodawcy. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu Ogłoszeniodawcy, wszystkie opinie wystawione przez Użytkownika na koncie tego samego Ogłoszeniodawcy mogą zostać dezaktywowane lub usunięte.
 4. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii.
 6. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.
 7. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe oraz dane wrażliwe użytkowników. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia tych danych.
 8. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
 9. Adres mailowy podany przez Użytkownika służy do celów aktywacji opinii i ewentualnego kontaktu Administratora i nie jest ujawniany w Serwisie.
 10. Ogłoszeniodawcy mogą jednorazowo odpowiedzieć na każdą wystawioną im opinię.
 11. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych.

USUWANIE I BLOKADA OPINII

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego Ogłoszeniodawcy (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.
 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii Ogłoszeniodawcom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP korepetytora lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania Ogłoszeniodawcy.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont Użytkowników działających na szkodę innych Użytkowników (np. przez dodawanie negatywnych opinii innym użytkownikom).
 4. Administracja serwisu może usunąć opinię wyłącznie w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.
 5. Administracja serwisu może tymczasowo dezaktywować opinię na czas jej weryfikacji. W przypadku braku weryfikacji opinii, pozostaje ona nieaktywna.
 6. Ogłoszeniodawcy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD USŁUGI

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być zgłaszane w postaci reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Ostatnia zmiana: 27.04.2019
 2. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.

GastroPraca.pl

GastroPraca.pl jest serwisem który łączy pracowników lokali gastronomicznych z ich właścicielami. Za jego pomocą z łatwością znajdziesz pracę w lokalach na terenie całej Polski jak i pracowników do swojego lokalu.

Social Media