Regulamin

Regulamin serwisu GastroPraca.pl


Spis treści

Postanowienia ogólne

Definicje

Kontakt z Serwisem

Rodzaje i zakres usług dostępnych w Serwisie

Warunki świadczenia usług

Zawarcie i rozwiązanie umowy

Zakładanie Konta w Serwisie

Zasady zamieszczania Ogłoszeń

Zasady zamieszczania opinii o ogłoszeniodawcach

Reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Dane osobowe i pliki Cookies

Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Gastropraca.pl, a także warunki i zasady zawierania umów na odległość za jego pośrednictwem.

 2. Serwis GastroPraca.pl jest portalem ogłoszeniowym dla branży gastronomicznej. Serwis umożliwia Użytkownikom m.in.: dodawanie i edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń o pracę z branży gastronomicznej, a także aplikowanie na wybrane Ogłoszenia.

 3. Każdy Użytkownik może korzystać z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, który akceptuje z chwilą skorzystania z usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.

 4. Regulamin jest dostępny bezpłatnie, w dowolnej chwili, dla każdego Użytkownika Serwisu pod adresem: https://gastropraca.pl/regulamin/

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Serwis – Strona internetowa Usługodawcy działająca pod adresem https://gastropraca.pl/, na której znajduje się serwis ogłoszeniowy adresowany do osób szukających pracy w gastronomii oraz do menedżerów i właścicieli lokali poszukujących kandydatów do pracy.

 2. UsługodawcaGastroPraca.pl

 3. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z funkcjonalności Serwisu.

 4. Ogłoszeniodawca – Użytkownik korzystający z możliwości zamieszczania Ogłoszeń o pracę w Serwisie.

 5. Konto – konto w Serwisie, które Użytkownik może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane przez niego podane oraz informacje o udostępnionych przez niego Ogłoszeniach, CV lub aplikacjach na wybrane stanowiska pracy. Założenie konta jest niezbędne, by możliwe było dodawanie Ogłoszeń, CV lub aplikacji.

 6. Ogłoszenie – ogłoszenie udostępnione przez Ogłoszeniodawcę za pomocą Konta i zawierające informację o rekrutacji na oferowane przez Ogłoszeniodawcę stanowisko lub informację o poszukiwaniu pracy.

 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta. Konto można założyć jako pracodawca lub kandydat szukający pracy.

 8. Umowa – umowa zawarta na odległość z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 9. Cennik – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu dostępny na stronie Serwisu w zakładce „Cennik”. Usługi odpłatne są wyraźnie oznaczone w Serwisie.

 10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

 

Kontakt z Serwisem

 1. Użytkownik może kontaktować się ze Usługodawcą w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@gastropraca.pl

Rodzaje i zakres usług dostępnych w Serwisie

 1. Wyszukiwarka – nieodpłatna funkcjonalność Serwisu, dostępna dla wszystkich Użytkowników umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie. Korzystanie z Wyszukiwarki nie wymaga zakładania konta.

 2. Konto – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, w ramach której dostępne są funkcjonalności:

  [DLA KANDYDATÓW SZUKAJĄCYCH PRACY]

  1. Powiadomienia – nieodpłatna usługa dostępna w ramach Konta umożliwiająca otrzymywanie powiadomień o nowych Ogłoszeniach. Użytkownik ma możliwość ustawienia powiadomień wg wybranych kategorii odstępnych w Powiadomieniach (np. słów kluczowych, lokalizacji).

  2. Zapisywanie Ogłoszeń (ofert pracy) – nieodpłatna usługa umożliwiająca zapisanie Ogłoszeń, wybranych przez Użytkownika, który założył Konto, w celu szybszego dostępu do nich.

  3. Aplikowanie z użyciem profilunieodpłatna usługa dostępna dla Użytkowników Serwisu, który założyli Konto oraz uzupełnili swój profil wymaganymi danymi. Usługa ta polega na udostępnieniu profilu wybranemu Ogłoszeniodawcy. Użytkownik ma możliwość zapisania historii swoich aplikacji na wybrane stanowiska. Użycie tej funkcjonalności oznacza przekazanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika zawartych w profilu Ogłoszeniodawcom dla celów prowadzonych przez nich rekrutacji.

           [DLA OGŁOSZENIODAWCÓW]

  1. Ogłoszenianieodpłatna usługa, z której mogą skorzystać Ogłoszeniodawcy, polegająca na umieszczeniu oferty pracy w branży gastronomicznej.

  2. Ogłoszenia wyróżnione – odpłatna usługa dostępna Ogłoszeniodawcom, polegająca na wyróżnieniu Ogłoszenia poprzez specjalne elementy graficzne oraz pozycjonowanie w Wyszukiwarce, które umożliwia Użytkownikom Serwisu zapoznanie się z takim ogłoszeniem w pierwszej kolejności. Dostępne formy Ogłoszeń wyróżnionych oraz związane z tym opłaty znajdują się w Cenniku dostępnym w Serwisie.

Warunki świadczenia usług

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest robić to zgodnie z prawem i dobrymi zwyczajami, nie naruszając dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób trzecich oraz Usługodawcy.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Usługodawca informuje o możliwości wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane a ewentualne awarie niezwłocznie usuwane.

 5. Usługodawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu.

 

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności poprzez wypełnienie Formularza rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu.

 2. Użytkownik, wypełniając i wysyłając Formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zaprzestanie użytkowania Serwisu i usług świadczonych przez Usługodawcę, a w szczególności poprzez usunięcie swojego Konta.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w następujących przypadkach:

  1. naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika,

  2. korzystania przez Użytkownika z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem niezgodnie z przeznaczeniem

  3. oraz w przypadku stwierdzenia braku aktywności Użytkownika na Koncie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.

 2. W celu założenia Konta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: e-mail oraz hasło

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Regulaminie.

 

Zasady zamieszczania Ogłoszeń

 1. Każdy Użytkownik, który wcześniej założył w Serwisie Konto, ma prawo zamieścić w serwisie Ogłoszenie o pracę w branży gastronomicznej.

 2. Usługodawca ma prawo usunąć ogłoszenie, które nie dotyczy pośrednictwa pracy w branży gastronomicznej.

 3. Dane kontaktowe podawane przez Użytkowników, w tym przez Ogłoszeniodawców, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu wynikającego z treści Ogłoszenia. Wykorzystywanie danych kontaktowych do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione.

 4. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za treść swojego Ogłoszenia.

 5. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do nieumieszczania w Ogłoszeniu treści (w tym linków) odsyłających do innych stron internetowych.

 6. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do przygotowania treści Ogłoszenia zgodnie z zasadami pisowni, a w szczególności używając odpowiednich znaków diakrytycznych (np. polskich znaków tj. ą, ż, ś) i bez nadużywania wielkich liter, gdy nie wymaga tego pisownia oraz do przypisania ogłoszenia do odpowiedniej kategorii.

 7. Ogłoszeniodawca ma możliwość redagowania swojego Ogłoszenia w dowolnym momencie za pomocą Konta. W przypadku braku dostępu do Konta w Serwisie, Usługodawca, na prośbę Ogłoszeniodawcy, ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia lub Konta.

 8. Ogłoszeniodawca może skorzystać z funkcji ukrycia Ogłoszenia tak, by nie było ono widoczne w Serwisie. Skorzystanie z tej funkcji nie powoduje usunięcia go i Ogłoszeniodawca może je ponownie przywrócić, by było widoczne dla pozostałych Użytkowników Serwisu.

 9. Usługodawca ma prawo publikowania Ogłoszeń w serwisach partnerskich na zasadach określonych w umowie partnerskiej zawartej w celu promocji ogłoszeń.

 

Zasady zamieszczania opinii o ogłoszeniodawcach

 1. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wystawianie mu Opinii przez Użytkowników.

 2. Ogłoszeniodawca ma prawo jednorazowej odpowiedzi na każdą wystawioną mu Opinię.

 3. Użytkownicy mogą dodawać opinie o Ogłoszeniodawcach bez konieczności zakładania Konta w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do podania aktywnego adresu mailowego, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Opinii. Adres ten nie jest widoczny w treści Opinii.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do dodawania opinii zgodnych z prawem i stanem faktycznym oraz jest odpowiedzialny za ich treść.

 5. Użytkownik może dodać tylko jedną Opinię o jednym Ogłoszeniodawcy. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu Ogłoszeniodawcy, Usługodawca ma prawo je usunąć.

 6. Usługodawca ma prawo wersyfikacji treści Opinii i jej zablokowania, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że :

  1. treść Opinii jest niezgodna z Regulaminem, obowiązującym prawem lub stanem faktycznym,

  2. Opinia o Ogłoszeniodawcy została dodana przez samego Ogłoszeniodawcę

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę oraz związanie z działaniem Serwisu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gastropracapl@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

 3. Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji, żądania Użytkownika oraz jego dane kontaktowe.

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy.

 5. Brak odpowiedzi Usługodawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Ze względu na charakter usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegają na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie tego świadczenia rozpoczyna się za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą,

  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.

 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://gastropraca.pl/polityka-prywatnosci/.

 

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w Serwisie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. Usługodawca ma prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020

GastroPraca.pl

GastroPraca.pl jest serwisem który łączy pracowników lokali gastronomicznych z ich właścicielami. Za jego pomocą z łatwością znajdziesz pracę w lokalach na terenie całej Polski jak i pracowników do swojej restauracji.

SOCIAL MEDIA